Πολιτική προστασίας δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε στην ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε. και που αυτή αποθηκεύει κι επεξεργάζεται είτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νόμων είτε με τη συγκατάθεσή σας.

Η εταιρεία μας εξασφαλίζει τον παρέχων την ως άνω εξουσιοδότηση ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε. γίνεται δίκαια και νόμιμα, για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, με γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας από παραβιάσεις.

Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι ανάλογη με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν είτε βάσει νόμου είτε βάσει της συγκατάθεσής σας. Η εταιρεία σας ενημερώνει επίσης ότι αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον για όσο διάστημα απαιτείται για να ικανοποιήσει συγκεκριμένους σκοπούς και μέχρι την ανάκλησή τους. Όπου απαιτείται από τον νόμο, η εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τόσο χρονικό διάστημα όσο είναι απαραίτητο, ώστε αυτή να διεκδικήσει ή υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από την ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας υπόκεινται σε επίπεδο προστασίας δεδομένων που ισχύει εντός της ΕΕ.

Για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας επιλεγμένοι συνεργάτες της εταιρείας ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε. έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από αυτούς τους συνεργάτες για ιδίους σκοπούς παρά μόνον για τους σκοπούς που τους έχουν ανατεθεί από την εταιρεία ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία έχει ήδη λάβει ειδική συναίνεση από το εκάστοτε φυσικό πρόσωπο. Οι συνεργάτες που έχουν επιφορτιστεί με την επεξεργασία των δεδομένων υποχρεούνται σε μη αποκάλυψη και στο απόρρητο των δεδομένων. Επιπλέον, διασφαλίζεται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων

Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με την ανώνυμη λογιστική εταιρεία PROGRESS FINANCE A.E. η οποία τις παρέχει διοικητικές και λογιστικές υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και στα πλαίσια αυτού του συμφωνητικού δύναται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που τις παρέχει η εταιρεία ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ για το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο το κάθε φυσικό πρόσωπο δίνει τη συναίνεση του.

Η εταιρεία σας ενημερώνει ότι διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων, αν αποδεδειγμένα θεωρείτε πως η ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ..Ε δεν κάνει σωστή επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι προκαθορισμένα, ακριβή, επικαιροποιημένα και με συγκεκριμένη διάρκεια (αναλόγως του σκοπού κι όπου απαιτείται).

Η ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε. υπόσχεται με το παρόν ότι δεν θα χρησιμοποιήσει, μεταβιβάσει, διαδώσει προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει και επεξεργαστεί συλλέγει κι επεξεργάζεται σε διαδικτυακούς ή άλλους φορείς ή διαδικτυακές κοινότητες.

Η συγκατάθεση και παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι εθελοντική. Δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε. πιθανόν δε θα μπορεί να ικανοποιεί αιτήματά σας και να προβεί σε ενέργειες, αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα.

Σε περίπτωση μεταβολής ή λανθασμένης καταχώρησης κάποιων από τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείστε να υποβάλλετε μέσω email στο ktistor@ktistor.gr τα νέα/σωστά στοιχεία σας, ώστε αυτά να είναι πάντοτε ακριβή κι ενημερωμένα.