Πολιτική προστασίας δεδομένων

GDPR
•Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) της ΕΕ αποτελεί
τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία 
20 χρόνια και έχει άμεση εφαρμογή σε όλα τα Κράτη-Μέλη από 25/05/2018 χωρίς την 
προϋπόθεση κρατικής νομοθεσίας. Σκοπός της εφαρμογής είναι η άρση των νομικών 
ασαφειών και της ανασφάλειας που δημιουργούσε το προηγούμενο νομικό πλαίσιο,
η ενδυνάμωση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων καθώς και 
η ομοιομορφία του νομικού πλαισίου σε όλα τα κράτη-μέλη.Ο νόμος αφορά 
επιχειρήσεις εντός ΕΕ,αλλά και εκείνες είτε με έδρα την ΕΕ και τόπο διεξαγωγής
επεξεργασίας εκτός ΕΕ,είτε έδρα εκτός ΕΕ και τόπο διεξαγωγής επεξεργασίας εκτός ΕΕ.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;
Είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται και προσδιορίζει ένα άτομο, όπως: 
• στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία,επάγγελμα, 
οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π).Ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, 
που αναφέρονται στον πυρήνα της ιδιωτικής μας ζωής,χαρακτηρίζονται από το Νόμο ως 
ευαίσθητα και απολαύουν μεγαλύτερης προστασίας.Τα ευαίσθητα δεδομένα αναφέρονται 
αποκλειστικά σε: 
• φυλετική ή εθνοτική προέλευση.
• πολιτικά φρονήματα.
• θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις.
• συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.
• υγεία και κοινωνική πρόνοια.
• ποινικές διώξεις και καταδίκες.

Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;
Είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: 
συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση,τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, 
διάδοση, συσχέτιση, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή. 

Η ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε διαβεβαιώνει ότι : 
•Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι ανάλογη με τους σκοπούς
για τους οποίους συνελέγησαν είτε βάσει νόμου είτε βάσει της συγκατάθεσής σας. 
Η εταιρεία σας ενημερώνει επίσης ότι αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί 
τα προσωπικά σας δεδομένα μόνον για όσο διάστημα απαιτείται για να ικανοποιήσει 
συγκεκριμένους σκοπούς και μέχρι την ανάκλησή τους.Όπου απαιτείται από τον νόμο, 
διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τόσο χρονικό διάστημα όσο είναι απαραίτητο,
ώστε αυτή να διεκδικήσει ή υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων.
•Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από αυτήν σε 
συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας υπόκεινται σε επίπεδο προστασίας 
δεδομένων που ισχύει εντός της ΕΕ. 
•Για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας επιλεγμένοι συνεργάτες 
της έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας.Τα δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
από αυτούς τους συνεργάτες για ιδίους σκοπούς παρά μόνον για τους σκοπούς που 
τους έχουν ανατεθεί από την εταιρεία ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ υπό την προϋπόθεση ότι
η τελευταία έχει ήδη λάβει ειδική συναίνεση από το εκάστοτε φυσικό πρόσωπο.
Οι συνεργάτες που έχουν επιφορτιστεί με την επεξεργασία των δεδομένων υποχρεούνται
σε μη αποκάλυψη και στο απόρρητο των δεδομένων.Επιπλέον,διασφαλίζεται ένα κατάλληλο
επίπεδο προστασίας δεδομένων.
•Δεν συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα όταν δραστηριοποιήστε στον ιστότοπό της 
μέσω της χρήσης cookies.

Άσκηση των δικαιωμάτων σας : 
Η εταιρεία σας ενημερώνει ότι διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία 
στις αρχές προστασίας δεδομένων, αν αποδεδειγμένα θεωρείτε πως η ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε 
δεν κάνει σωστή επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σας σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Η συγκατάθεση και παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι εθελοντική. Δεν υπάρχουν 
επιβλαβείς επιπτώσεις αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην 
παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η 
ΚΤΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε. πιθανόν δε θα μπορεί να ικανοποιεί αιτήματά σας και να προβεί
σε ενέργειες, αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα.Σε περίπτωση μεταβολής
ή λανθασμένης καταχώρησης κάποιων από τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείστε να 
υποβάλλετε μέσω email στο ktistor@ktistor.gr τα νέα/σωστά στοιχεία σας, 
ώστε αυτά να είναι πάντοτε ακριβή κι ενημερωμένα.